Periodisk hälsoundersökning (årskontroll)

Situationen för din kroniska sjukdom kontrolleras vid den periodiska undersökningen.

Kroniska sjukdomar är t.ex. diabetes, blodtryckssjukdom, kranskärlssjukdom, COPD, astma, reumatism och cancersjukdomar.

Tyngdpunkten i vården av kroniska sjukdomar ligger på egenvården – patienten sköter sig själv 8760 timmar om året men pratar med ett hälsovårdsproffs i högst ett par timmar om året. Det viktigaste i vården och förebyggandet av de flesta kroniska sjukdomar är hälsosamma levnadsvanor – rätt slags kost, tillräcklig motion, icke-rökning, tillräcklig vila samt upprätthållande av psykisk hälsa med olika medel. Ett hälsovårdsproffs kan hjälpa till med handledning i dessa egenvårdsmetoder. Några sjukdomar kräver olika slags mätningar – vikt, blodsocker, blodtryck eller PEF-blåsningar. Alla dessa kan genomföras hemma eller på hälsostationens egenvårdspunkt. Egentliga laboratorieprov eller bilddiagnostik behövs ganska sällan och deras uppföljningsintervall bestäms alltid individuellt.

Uppföljning av kroniska sjukdomar baserar sig alltid på en vårdplan. Vi strävar efter att varje patient ska ha en vårdplan som gjorts upp tillsammans med henne/honom och som hon/han också kan använda elektroniskt i Kanta eller i pappersform. Om du inte ännu har en sådan plan, be i samband med tidsbokningen om att en sådan görs upp vid följande besök. Av vårdplanen framgår sjukdomar som ska följas upp, utmaningar, mål, planen för patientens egenvård samt yrkesutbildade personers uppgifter. Av den framgår också tidpunkten för följande besök och den person som man ska ta kontakt med om det dyker upp frågor före följande mötestidpunkt.

En bra vård möjliggörs av en god egenvård och dess antecknande. Inte ens ett hälsovårdsproffs är en klärvoajant. För att kunna bedöma din hälsa behöver vi resultat för egenvården. Innan du kommer till mottagningen fyll i egenvårdsformuläret. Beroende på sjukdomen behövs också annan uppföljning, se närmare nedan. Kom ihåg att vi är här för att hjälpa dig att sköta dig själv, varför samarbete och öppenhet är utgångspunkterna för vårdförhållandet.

Uppföljningsbesöken vid kroniska sjukdomar sker på hälso- eller sjukskötarens mottagning. Om det dyker upp sådana utmaningar i vården som kräver läkarens hjälp, konsulterar skötaren läkaren eller man bokar tid till läkaren.

Diabetes

Det är mycket viktigt att du förbereder dig bra för mottagningen. Ta med sockeruppföljningshäftet, om Du har ett sådant. Under den föregående veckan ska du göra mätningar med kortare mellanrum, speciellt s.k. parmätningar, dvs. värdet före måltiden och 2 timmar efter måltiden. Fyll i Egenvårdsformuläret. Anteckna alla läkemedel och naturprodukter som du använder i formulärets läkemedelslista. Gör Uppföljning av blodtrycket under en vecka och DIABETIKERNS MÅLTIDSPARMÄTNINGAR åtminstone under 5 dagar. Väg dig hemma eller på hälsostationens egenvårdspunkt. Fundera redan i förväg på vilka utmaningar och förhoppningar om din sjukdom du vill ta upp på mottagningen. På mottagningen bedöms hälsan, sockerbalansen, fettvärdena, blodtrycksnivån, njurarnas funktion, fötternas kondition, stickställena, viktens utveckling, levnadssättet och funktionsförmågan. Man kontrollerar också att ögonbottenfotograferingar görs enligt överenskommelsen och att det finns specialersättning för läkemedel om FPAs kriterier uppfylls. Fyll i Diabetikerns egen plan innan du kommer till mottagningen.

Hjärt- och kärlsjukdomar, som blodtryckssjukdom, kranskärlssjukdom, långvariga arytmier, slaganfall

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett omfattande spektrum av sjukdomar, i vilka våra viktigaste organ, hjärnan och hjärtat, är hotade. I vården och förebyggandet av dem spelar levnadsvanorna en framträdande roll. Minst 80 % av kranskärlssjukdomsfallen kunde förebyggas med hälsosamma levnadsvanor genom att röra på sig, sluta röka och äta hälsosammare. Sjukdomarna är ofta symptomfria tills något oväntat som hjärtinfarkt eller hjärninfarkt inträffar. Ett plötsligt insjuknande förändrar ofta livet väsentligt. Kamratstöd finns på Hjärtförbundet.

Man förbereder sig för mottagningen genom att fylla i Egenvårdsformuläretoch dess läkemedelslistor samt Uppföljning av blodtrycksmätning. Väg dig hemma eller på hälsostationens egenvårdspunkt. Fundera redan i förväg på vilka utmaningar och förhoppningar om din sjukdom du vill ta upp på mottagningen. På mottagningen bedöms hälsan, fettvärdena, blodtrycks- och pulsnivån, viktens utveckling, levnadssättet och funktionsförmågan. Om du använder Marevan-blodförtunningsmedicinering, kan man diskutera dess alternativ.

Lungsjukdomar

Astma och KOL, dvs. kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är vanliga kroniska lungsjukdomar. I deras vård spelar regelbunden motion, icke-rökning och kunskaper om egen reglering av läkemedelsbehandlingen en nyckelroll. Patientorganisationer, som Andningsförbundet och Allergi- och astmaförbundet, kan också vara till hjälp.

I kroniska andningssjukdomar är det viktigt att bedöma vårdbalansen med jämna mellanrum. Man syftar till att bedömningen görs årligen i samband med receptförnyelsen. På Oma Lääkärisi-stationer önskar man att patienten ringer när det blir aktuellt att förnya recept. Skötaren kartlägger hälsotillståndet per telefon. Om allt är som det ska, ber man läkaren om ett elektroniskt recept. Vid behov bokas tid till lungskötarens mottagning för noggrannare kartläggning. Före mottagningen bes patienten vanligtvis att göra blåsningsuppföljning (PEF-uppföljning och elektronisk PEF-uppföljning) hemma hos sig. Väg dig hemma eller på hälsostationens egenvårdspunkt. På mottagningen bl.a. kartläggs hur bra patienten kan reglera sin läkemedelsbehandling, kontrolleras tekniken för läkemedelstagning, lyssnas på lungorna, mäts oxidation med fingertoppsmätare och görs blåsningstesterna. Skötaren ger instruktioner om reglering av medicinering och om levnadsvanor som stöder vården av kroniska luftvägssjukdomar.

Reumatologiska sjukdomar

I vården av reumatologiska sjukdomar används läkemedel, som kan inverka på blodcellsbildningen, levern eller njurarna. Medicineringen påbörjas i specialistvården, men den följs ofta upp i primärvården. Instruktionerna för uppföljning med laboratorieprov kommer vanligtvis från specialistvården. När uppföljningen av din reumatologiska sjukdom flyttas till hälsostationen ta kontakt med oss så vi gör upp en vårdplan och programmerar de av specialistvården bestämda uppföljningarna i vårt system.

Canceruppföljningar

En vårdplan för cancersjukdomar görs alltid upp i specialistvården. När uppföljningen av din cancer flyttas till hälsostationen ta kontakt med oss så vi gör upp en vårdplan och programmerar de av specialistvården bestämda uppföljningarna i vårt system.